โรงเรียนเกาะหมากน้อย


หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-76490157

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางนิลมณี ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นายกิตติชัย หมันกุล ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางสาวกาญจนา สินโต ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวเกตุทิพย์ ทรัพย์นอง ครู กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางรุสนาณีย์ ลาลีวัน ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวโซเฟีย เจ๊ะหนิ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวสุกันยา ง่วนสน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวศศิธร สาทะกิจ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวรอย๊ะ หมาดโหยด ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายอรรถพร วงศ์พลาย ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
  นายสรวิศ จิตต์จำลอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นางสาวสุดารัตน์ โบบทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายจักรินทร์ วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายวรรธนัย เหมพิทักษ์ นักการภารโรง กลุ่มสาระ ฯ : –
  นายศักดิ์รินทร์ อินตัน ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางสาววนิดา มุ่งกิจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวฐิติรัตน์ เหมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความล่าสุด