โรงเรียนเกาะหมากน้อย


หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-76490157

316293572_845842956571333_2393326856885315658_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2

314497064_830223384799957_6457560149841438298_n

นางนิลมณี ศรีม่วง
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนเกาะหมากน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบล เกาะปันหย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482
มีนักเรียน เข้าเรียน จํานวน 44 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

ปัจจุบันนี้โรงเรียนเกาะหมากน้อย เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศศึกษา ปีที่ 3 มีห้องเรียน 14 ห้องเรียน นักเรียน 281 คนครูและบุคลากร 16 คน นักการ ภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน อาคารเรียนถาวร 2 ชั้น 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และอาคารประกอบ 3 หลัง

วิสัยทัศน์โรงเรียน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกีฬา เน้นทักษะอาชีพ มีความรู้ คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
  2. เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ชุมชนมีส่วนร่วม
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. เน้นการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย